Paths, Paddles & Prayer: Hike at Turning Point Park